Choď na obsah Choď na menu
 


Vplyv hmotnosti na správanie telies vo vode

 • Navrhni a vysvetli pokusy, ktorými vysvetlíš plávanie,vznášanie sa a potopenie telesa vo vode.
 • Ako pláva ponorka v mori?

 

Poznámky k učivu

 Klikom na linky si prehraj jednoduché animácie:

- potopenie rovnorodého telesa

- vznášanie sa rovnorodého telesa

- plávanie rovnorodého telesa

 

 

 

Ponáranie, vznášanie sa a vynáranie sa ponorky na princípe načerpávania a vyčerpávania vody z dvojitého plášťa.

 

 

 

 

Vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie vo vode

 • Vysvetli,ako vpláva tvar a objem telesa na správanie sa v kvapaline

 

Poznámky k učivu

 

 

Hustota pevného telesa

 • Charakterizuj fyzikálnu veličinu "hustota". Hustota vyjadruje množstvo látky (vyjadrené jej hmotnosťou) v danom objeme telesa.
 • Označenie hustoty.
 • Napíš matematický vzorec pre výpočet hustoty látky.
 • Pomenuj fyzikálne jednotky hustoty a ich vzájomnú premenu.

Tabuľka hustôt jednotlivých látok

 Super prezentácia na tému hustoty získaná z Internetu (autor neznámy)

Poznámky k učivu

 

Obrázok

 

Hustota kvapalín

 

Poznámky k učivu

 

Opakovanie k testu č. 3

1. Uveď príklady, ako sa môžu telesá správať v kvapaline.

2. Na akom princípe pracuje ponorka pri regulácii svojho ponoru?

3. Vysvetli vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie vo vode. Uveď príklad.

4. Čo vyjadruje fyzikálna veličina hustota látky?

5. Napíš veľkosť hustoty vody.

6.Vyvstli súvislosť hustoty látky, z ktorej je teleso vyrobené, s jeho správaním sa vo vode.

7. Vypočítaj hustotu látky, z ktorej je vyrobený kváder s rozmermi a= 20cm, b= 15cm, c= 40cm. Hmotnosť kvádra je 6 kg.

8. Vypočítaj hustotu látky, z ktorej je vyrobené teleso s hmotnosťou 2,3kg a objemom 124 cm3.

9. Vypočítaj hustotu olivového oleja s objemom 20ml a hmotnosťou 17,8g.  Aká by bola hmotnosť rovnakého množstva vody?

10. Vysvetli,ako sa budú správať kvapaliny med, olej ,voda ak ich postupne vlejeme do jednej nádoby. Zdôvodni svoju odpoveď.

 

Príprava na projekt č. 3

Účelom projektu je vypracovať vlastnú predstavu formou prezentácie pred spolužiakmi o riešení určitej úlohy (zadania).

Cieľom školského projektu je získanie skúseností a overenie vedomostí z učebných látok, ktoré boli žiakmi osvojené na vyučovaní.

Zadanie projektu musí obsahovať:

 • tému
 • podmienky súťaže pre vyhodnotenie
 • vyhodnotenie

 

Témy k projektu č. 3

Vytvoriť zariadenie potápajúce sa a plávajúce vo vode.

 1. Navrhnúť,zostrojiť a predviesť model ponorky
 2. Navrhnúť,zostrojiť a predviesť model potápača

 

Podmienky súťaže:

 • spôsob prezentácie projektu pred spolužiakmi (,ukážka,slovný prejav, nákresy, schémy, opis zvolenej jednotky a značky a pod.)
 • nápaditosť, dômyselnosť a využitie vlastnej fantázie pri zostrojení experimentu
 • originalita
 • funkčnosť
 • realizácia projektu v tíme alebo individuálne

 

Vyhodnotenie

 • formou známky a pochvaly a sladkej odmeny :-)

Výstupy z projektu č. 3 (foto,video) klikni tu.

 

 

Objem kvapaliny vytlačenej telesami

 

 Animácia

 

 

Správanie telies v kvapalinách s rôznou hustotou