Choď na obsah Choď na menu
 


 

Obrázok

 

V čom je fyzika užitočná

Fyzika je prírodná veda, ktorá skúma a vysvetľuje prírodné javy. Názov pochádza z gréckeho slova fyzis – príroda. Vedci zaoberajúci sa fyzikou sa nazývajú fyzici. Skúmaniu prírodných javov sa hovorí vedecké bádanie.

 

 (žiacke poznámky)

 

Vlastnosti kvapalín

 • Vymenuj kvapaliny, ktoré poznáš. Kde sa s nimi môžeme stretnúť?
 • Vymenuj základné vlastnosti kvapalín.
 • Ako sa môžeme presvedčiť o jednotlivých vlastnostiach kvapalín?

Poznámky

Výukový TUUL 1 , TUUL2

Pascalov zákon TUUL

 Animacia zameraná na Pascalov zákon

Video demonštrujúce Pascalov zákon.

 Pekná stránka www.pozaskolu.sk, na ktorej si obohatíš vedomosti aj k tejto téme.

Využitie vlastností kvapalín

 • Pomenuj jednotlivé vlastnosti kvapalín a možnosť ich využitia v živote človeka a technickej praxi.

Poznámky k učivu

Animácia zo stránky www.animfyzika.wz.cz  Hydraulický zdvihák

  Pekná stránka www.pozaskolu.sk, na ktorej si obohatíš vedomosti aj k tejto téme.

Meranie objemu kvapalín

 • Vysvetli pojem objem telesa.
 • Kde sa napríklad pri nákupe v obchode môžeme stretnúť s určením objemu kvapaliny?
 • Čím meriame objem kvapalín?
 • Uveď postup merania objemu kvapaliny.
Poznámky k učivu

 

Vlastnosti plynov

 • Vymenuj plyny, ktoré poznáš. Kde sa s nimi môžeme stretnúť?
 • Vymenuj základné vlastnosti plynov.
 • Ako sa môžeme presvedčiť o jednotlivých vlastnostiach plynov?

Pokus vysvetľujúci princíp fungovania vzducholede.

Dajme si za pohár vzduchu :-)

Prelievanie plynu

 

Poznámky k učivu

Spoločné a rozdielné vlastnosti kvapalín a plynov

 • Vymenuj vlastnosti kvapalín a plynov
 • Porovnaj jednotlivé vlastnosti látok a uveď, ktoré sú spoločné.
 • Uveď experimenty, ktorými by si dokázal spoločné vlastnosti kvapalín a plynov
 • Charakterizuj pojem fyzikálna veličina

 

Poznámky k učivu

 Pekná stránka www.pozaskolu.sk, na ktorej si obohatíš vedomosti aj k tejto téme.

 

Čo sme sa naučili? Zhrnutie 

 

Ako si vyrobiť obrie bubliny.

Voda vytláča vzduch do balóna.

Test č. 1 - otázky

 1. Vypíš vlastnosti kvapalín  (hodnotenie odpovede 1b)
 2. Uveď aspoň tri príklady, kde sa využívajú vlastnosti kvapalín  (hodnotenie odpovede 1b)
 3. Napíš Pascalov zákon  (hodnotenie odpovede 1b)
 4. Napíš pravidlá, ktoré musíme dodržiavať pri meraní objemu kvapalín odmerným válcom.  (hodnotenie odpovede 2b)
 5. Premeň jednotky objemu: 5000ml=.....l, 4l= .......ml (hodnotenie odpovede 1b)

Pracovný list k testu pre žiakov so ŠVVP tu.

Výsledky bodového súčtu k jednotlivým známkam:

6- 4,5b ..............1

4- 3 b..................2

2,5 - 2b...............3

1,5b .....................4

1-0b......................5

 

 

Príprava na projekt č. 1

Účelom projektu je vypracovať vlastnú predstavu o riešení určitej úlohy.

Cieľom školského projektu je získanie skúseností a overenie vedomostí z učebných látok, ktoré boli žiakmi osvojené na vyučovaní.

Zadanie projektu musí obsahovať:

 • tému
 • podmienky súťaže pre vyhodnotenie
 • vyhodnotenie

 

Témy k projektu č. 1

 1. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie na demonštráciu niektorej z vlastnosti kvapalín alebo plynov.
 2. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie, v ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym aj vertikálnym smerom.
 3. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť model technického zariadenia, v ktorom sa využívajú tekutiny

 

 

Obrázok

 

Výstupy z projektu č. 1, klikni tu.

Obrázok

Obrázok

 

Obrázok

Obrázok

 

Deliteľnosť pevných látok

 • Vymenuj rozdelenie látok podľa skupenstva
 • Vysvetli,ako sa jednotlivé látky dajú rozdeliť
 • Porovnaj rozdelenie školskej kriedy a oceľovej tyčky. Vysvetli pozorovanie

 Častice v pevnej látke

Poznámky

 

Skúmanie vlastností pevných látok

 

 • Vymenuj základné vlastnosti pevných látok
 • Charakterizuj jednotlivé vlastnosti pevných látok
 • Na konkrétnych príkladoch s pevnými telesami vysvetli vlastnosti krehkosť, tvrdosť, pružnosť a tvárnosť.

 

Poznámky

 

Meranie hmotnosti pevných telies

 • Uveď príklady zo života, kde sa môžeme stretnúť s vážením hmotnosti telies na váhach- vážením sa určuje hmotnosť telies.
 • Ake druhy váh poznaš?
 • Uveď návod na zostrojenie modelu rovnoramenných váh
 • Uveď pravidla merania hmotnosti telesa  pomocou váh
 • Ako označujeme fyzikálnu veličinu "hmotnosť", uveď základnú a vedľajšie jednotky hmotnosti
 • Opíš základné premeny jednotiek hmotnosti

!!!!!Nezabudni, pri meraní fyzikálnych veličín sa vždy pýtame:

 1. Čím merať?
 2. Ako merať?
 3. V čom merať? (V akých jednotkach?)

 

Obrázok

 Zdroj videa: www.youtube.com. Video nebolo zrealizovane na našej škole.

Poznámky

 

Meranie hmotnosti kvapalín a plynov

 • Vysvetli spôsob merania hmotnosti kvapalných a plynných telies
 • Urči vážením hmotnosť džúsu v papierovej krabičke

 

Poznámky

 

 

Meranie dĺžky

 • Vymenuj meradlá dĺžky, ktoré poznáš. Vysvetli, kde sa používajú
 • Vysvetli základné pravidla merania dĺžky telesa
 • Ako označujeme fyzikálnu veličinu "dĺžka", uveď základnú a vedľajšie jednotky dĺžky
 • Opíš základné premeny jednotiek dĺžky

 

!!!!!Nezabudni, pri meraní fyzikálnych veličín sa vždy pýtame:

 1. Čím merať?
 2. Ako merať?
 3. V čom merať? (V akých jednotkach?)

Poznámky

Premena jednotiek dĺžky

 

 Zdroj videa: youtube.com. Video nebolo zrealizovane na našej škole.

Meranie objemu pevných telies

 • Ako určíme objem geometricky pravidelných telies (kocka ,válec,hranol a pod)?
 • Ako určíme objem geometricky nepravidelných pevný telies (napr. skrutka, klinec apod.)?
 • Aká je hlavná (základná) jednotka objemu?
 • Uveď ďalšie (vedľajšie) jednotky objemu a ich vzájomné premeny.

 

!!!!!Nezabudni, pri meraní fyzikálnych veličín sa vždy pýtame:

 1. Čím merať?
 2. Ako merať?
 3. V čom merať? (V akých jednotkach?)

Poznámky

 

Fyzikálne veličiny

Poznámky

 Test č. 2

Otázky na zopakovanie učiva:

 1. Vymenuj vlastnosti pevných látok.
 2. Napíš, čím je definovaná každá fyzikálna veličina.
 3. Čím meriame hmotnosť telies? Uveď príklad.
 4. Napíš časti rovnoramenných váh.
 5. Napíš jednotky hmotnosti.
 6. Premeň na gramy: 3kg, 480mg, 1,5t.
 7. Ako by si odmeral hmotnosť džúsu v papierovej krabičke?
 8. Opíš postup merania hmotnosti vzduchu v balóne.
 9. Vypíš známe meradlá dĺžky.
 10. Ako by si postupoval pri meraní dĺžky učebnice?
 11. Martin 3- krát odmeral dĺžku rozpažených Zuzkyných rúk a údaje zapísal do tabuľky. Vypočítaj chýbajúci údaj.
Číslo merania Dĺžka rozpaženia (cm)
1 151
2 150
3 152
Priemerná hodnota: ?

 

      12. Ako by si odmeral objem malej kovovej guličky?

      13. Vypočítaj objem kvádra s danými rozmermi: 30dm, 6m, 200cm.

       14. Premeň dané jednotky objemu:

1000 dm3 =        m3, 10 dm3=       l, 5000 cm3 =       dm3, 20 ml=     cm3,

2 l=     ml, 30 000dm3=          m3  

Príprava na projekt č. 2

Účelom projektu je vypracovať vlastnú predstavu formou prezentácie pred spolužiakmi o riešení určitej úlohy (zadania).

Cieľom školského projektu je získanie skúseností a overenie vedomostí z učebných látok, ktoré boli žiakmi osvojené na vyučovaní.

Zadanie projektu musí obsahovať:

 • tému
 • podmienky súťaže pre vyhodnotenie
 • vyhodnotenie

 

Témy k projektu č. 2

 1. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo dĺžky s vlastnou jednotkou.
 2. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo objemu s vlastnou jednotkou.
 3. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo hmotnosti s vlastnou jednotkou.

 

Podmienky súťaže:

 • spôsob prezentácie projektu pred spolužiakmi (,ukážka,slovný prejav, nákresy, schémy, opis zvolenej jednotky a značky a pod.)
 • nápaditosť, dômyselnosť a využitie vlastnej fantázie pri zostrojení meradla
 • originalita pri vymyslení vlastnej jednotky merania veličiny
 • funkčnosť meradla
 • realizácia projektu v tíme alebo individuálne

 

Vyhodnotenie

 • formou známky, pochvaly a sladkej odmeny :-)

 

Výstupy z projektu č. 2 (foto,video)  klikni tu.

Klikom na obrázok si pozri fotogalériu k projektu.

 proj1.jpg

 

20130405_075041.jpg

 

20130405_075900.jpg

 

 

Obrázok

 

 

160320121223.jpg